Skippergata 20&22

Tromsø

Soverom
Størrelse
355m2
Prisantydning
9 800 000,-
Prisantydning: 9 800 000,-
Boligtype: Bygård/Flermannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Bruksareal: 355m2
Byggeår: 1822

Se full beskrivelse

Eiendom Skippergata 20&22
9008 Tromsø
Oppdragsnummer 53-23-0028
Totalvurdering Utleieboliger kombinert med næringslokale i Tromsø sentrum.

Flott investeringsmulighet for den som ønsker å bygge en utleieportefølje.

Eiendommen består av 2 bygg med 7 boligenheter og en næringsdel. Fullt utleid generer disse en leieinntekt på NOK 894 000/årlig. Per i dag er næringslokalet utleid sammen med 3 boligenheter.
Eiendommen har en lav historisk ledighet. Eiendommens beliggenhet og standard på boligenhetene gjør at det vurderes som uproblematisk å leie ut ledige enheter.

Innvendig fremstår leilighetene som moderne og med fine overflater på bad og kjøkken.

Det antas å være mulig å KPI-justere leieprisene på boligenhetene da det ikke har vært gjort på noen år. Med 7% KPI-justert leie vurderes bygningene å kunne ha en samlet leieinntekt på NOK 948 600. Leieinntekter på næringslokalet vurderes å være markedsleie.

Nåværende eier har bekostet en omfattende innvendig oppgradering av boligenhetene med blant annet nye kjøkken og bad i flere av leilighetene. Gulv er har blitt byttet/rehabilitert i flere av enhetene.

Hver enhet i bygningene har egen strømmåler.

Steinsvik arkitektkontor har utarbeidet et mulighetsstudie for utvikling av Skippergata 20. Det er ikke søkt rammetillatelse hos kommunen for en slik utvikling.

Ved fotografering av bygningene var det ikke mulig å fotografere og lage plantegning av 2.etg i Skippergata 20 grunnet bortreist leietaker. Plantegning er kun et omriss av etasjen og beskriver ikke innvendige rom.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 1313 i Tromsø kommune
Beliggenhet Meget sentral beliggenhet langs med Skippergata i Tromsø sentrum. Det er ca. 300m til Stortorget og umiddelbar nærhet til busstopp med flertallet ruter som trafikkeres.
I nærområdet finnes treningssenter, matbutikker, restauranter, legesenter og et stort utbud av kulturelle aktiviteter.
Adkomst Adkomst direkte fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Største delen tomten er bebygd, men med et mindre gruset flatt areal i bakgården. Tomten skråner mot øst/skippergata.
Boligtype, og eierform Selveier Annet
Byggeår Skippergata 22 i 1822 og Skippergata 20 i 1924
Areal Ca. 355kvm BRA. Areal er hentet fra matrikkelrapport og er ikke kontrollmålt av megler.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge kommunale arkiver. Dette er grunnet alder på bygningene.
Oppvarming Elektrisk oppvarming med ovner. I Skippergata 22 er det gulvvarme i U.etg og vestvendte leiligheter i 2- 3.etg. Samtlige rom har ikke fastmonterte ovner.
Parkering 3 parkeringsplasser i bakgård.
Tomten Areal: 289 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
Regulering Kommuneplan
Planidentifikasjon: 0142
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
Ikraftredelsesdato: 29.03.2017
Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2017-2026

Arealbruk: Sentrumsformål
Arealbrukstatus: Nåværende
Områdenavn: AS_
Planidentifikasjon: 0142

Hensynsone kommuneplan
KP fare: Brann-/eksplosjonsfare
Hensynsonenavn: H350_4

KP angitt hensyn: Bevaring kulturmiljø
Hensynsonenavn: H570_176

Kommunedelplan
Planidentifikasjon: 0225
Plantype: Kommunedelplan
Planstatus: Gjeldende plan
Plannavn: Tromsø sentrum
Ikraftredelsesdato: 11.06.2008

Planidentifikasjon: 225
Arealbrukstatus: Nåværende
Arealbruk: Bybebyggelse

Arealbruk: Båndlegging etter lov om kulturminner
Arealbrukstatus: Nåværende

Kjøper gjøres oppmerksom på at kommunedelplan for Tromsø sentrum har vært ute til 2. gangs offentlig ettersyn, men er enda ikke vedtatt.

Reguleringsplan
Planidentifikasjon: 0953
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
Plannavn: Skippergt. 16-20-22
Planbestemmelse: Med bestemmelser som egen tekst
Ikraftredelsesdato: 19.03.1986

Formål: Forretning
Feltbetegnelse: F

Formål: Felles avkjørsel
Feltbetegnelse: FA

Bevaringsområde i reguleringsplan
Formål: Bevaring av bygninger
Planidentifikasjon: 0953
Konsesjon Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven med fravikelser som fremkommer av salgsoppgave med vedlegg.

Eiendomsmeglingsloven fravikes utenfor forbrukerforhold jf. emgl. § 1-4, samt jf. § 1-2 i forskrift til eiendomsmeglingsloven
Prisantydning 9 800 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av SNE Næringsmegling AS i samarbeid med:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99
Takst / tilstandsrapport Det foreligger ikke takst eller tilstandsrapport.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 44 499,- pr. År.
Energiforbruk Ikke opplyst.
Tinglyste rettigheter og servitutter Det er ikke tinglyst rettigheter eller erklæringer på eiendommen.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Det legges opp til en åpen budgivning.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Bud som ikke er skriftlig, vil ikke bli formidlet til selger.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Selger står fritt til å endre salgsprosessen, herunder også til å gå inn i eksklusive forhandlinger med mulig kjøper.

Forbehold fra en budgiver om at størrelse og vilkår dennes bud ikke kan meddeles andre budgivere eller interessenter, binder ikke selger. Verken interessenter eller endelig kjøper vil få innsyn i budjournal.

Eiendommen selges på de vilkår angitt i salgsoppgave og kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kjøpekontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Eventuelle forbehold budgiver måtte ha mot selgers kontraktutkast, må fremkomme av budet som "mark-up" i utkast til kjøpekontrakten. Kontakt megler for tilgang til kontraktsmal i word-format
Lovanvendelse Eiendommen selges i den forfatning den er under kjøpers forutgående besiktigelse / gjennomgåelse.

Ved en eventuell mangels vurdering fravikes avhendingsloven § 3 - 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, og kjøpslovens § 19, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.

Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

1 - Ubekreftet grunnboksutskrift
2 - Matrikkelrapport med kart
3 - Grunnkart med VA og ortofoto
4 - Reguleringsbestemmelser med reguleringskart
5 - Kopi av leiekontrakter
6 - Mulighetsstudie Steinsvik arkitektkontor
7 - Tegninger mottatt fra kommunen
8 - Byggesøknader og vedtak fra kommunale arkiver
9 - Eiendomsrapport
10 -Utkast kjøpekontrakt

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Gustav Karlsson

(+47) 41300446

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Skippergata 20&22. Presentert av SNE Næringsmegling!
Skippergata 20&22. Presentert av SNE Næringsmegling!
Bakgård
Bakgård
Stue 2.etg øst
Stue 2.etg øst
Kjøkken 2.etg øst
Kjøkken 2.etg øst
Soverom 2.etg øst
Soverom 2.etg øst
Bad 2.etg øst
Bad 2.etg øst
Entre/gang 2.etg øst
Entre/gang 2.etg øst
Stue/kjøkken 2.etg vest
Stue/kjøkken 2.etg vest
Soverom 2.etg vest
Soverom 2.etg vest
Bad 2.etg vest
Bad 2.etg vest
Entre 2.etg vest
Entre 2.etg vest
Stue 3.etg øst
Stue 3.etg øst
Kjøkken 3.etg øst
Kjøkken 3.etg øst
Soverom 3.etg øst
Soverom 3.etg øst
Bad 3.etg øst
Bad 3.etg øst
Kjøkken 3.etg vest
Kjøkken 3.etg vest
Stue 3.etg vest
Stue 3.etg vest
Soverom 3.etg vest
Soverom 3.etg vest
Bad 3.etg vest
Bad 3.etg vest
Entre 3.etg vest
Entre 3.etg vest
Kjøkken/spiseplass 4.etg
Kjøkken/spiseplass 4.etg
Kjøkken 4.etg
Kjøkken 4.etg
Stua 4.etg
Stua 4.etg
Soverom 4.etg
Soverom 4.etg
Soverom 4.etg
Soverom 4.etg
Bad 4.etg
Bad 4.etg
Entre/gang 4.etg
Entre/gang 4.etg
Kjøkken U.etg
Kjøkken U.etg
Stue U.etg
Stue U.etg
Soverom U.etg
Soverom U.etg
Næringslokale 1.etg Skippergata 20
Næringslokale 1.etg Skippergata 20
WC næringslokale
WC næringslokale
Tekjøkken næringslokale
Tekjøkken næringslokale
Plantegning 1- og U.etg Skippergata 20 & 22
Plantegning 1- og U.etg Skippergata 20 & 22
Plantegning 2.etg Skippergata 20 & 22. Kun omriss av 2.etg i Skippergata 20.
Plantegning 2.etg Skippergata 20 & 22. Kun omriss av 2.etg i Skippergata 20.
Plantegning 3.etg Skippergata 22
Plantegning 3.etg Skippergata 22
Plantegning 4.etg Skippergata 22
Plantegning 4.etg Skippergata 22
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor
Mulighetsstudie Steinsvik Arkitektkontor