Nordheimvegen 87 og 89

Tromsø

Soverom
stk
Størrelse
83 –112 m2
Prisantydning
6 450 000–9 990 000,-
Pris fra: 6 450 000,-
Pris til: 9 990 000,-
Eierform: Eier (Selveier)
Størrelse: 83 –112 m2
Soverom: 3 –3 stk

Se full beskrivelse

VISNING Klikk "Visningspåmelding" for å melde deg på visning eller ta kontakt med megler.
Prosjektet Klar for helt ny leilighet på vestsiden av Sør-Tromsøya?

Velkommen til et av Tromsøs mest etterspurte boligprosjekter, nemlig Norheim Terrasse! Her bor du med naturen som nærmeste nabo, et steinkast unna lysløypa, skoler, barnehager og søndagsåpen dagligvarebutikk.

Norheim Terrasse er et sted å være. Ikke gjøre. Ikke måtte. Bare være. Et sted å bruke tida slik du ønsker å bruke den. I fredelige og luftige omgivelser. Moderne. Stilig. Med armslag inne og ute. Og kort vei til det meste. Snart er det din tur. Og er du rask kan det bli på Norheim Terrasse i 2023.

Norheim Terrasse har en særdeles attraktiv beliggenhet på vestsiden av Tromsøya. Området ligger fredelig til og er omkranset av nydelig natur, både lysløyper, turstier og skog, samt nærhet til hav og sjø. Dette må sies å være ett av de mest attraktive bostedene på Tromsøya. Samtidig som det er en rolig beliggenhet, er det ikke lagt til Tromsø sentrum eller Langnes med et rikt tilbud av butikker, servicetilbud, treningssenter, restauranter og kaféer. Prosjektet består av totalt 80 leiligheter fordelt over to boligblokker på hvv. 5 og 6 etasjer, og nå er det bare 14 leiligheter igjen. De fleste leilighetene får nydelig utsikt mot Kvaløya og har samtidig en solrik plassering. Parker bilen i oppvarmet garasjeanlegg med faste oppstillingsplasser. Ta heisen opp til din leilighet. Nyt solnedgangen fra balkongen og lev et behagelig liv. Leilighetene er svanemerket og har lav klimapåvirkning. En svanemerket bolig holder høy kvalitet, og har en gjennomtenkt drifts- og vedlikeholdsplan som gjør det enkelt å sørge for at boligen forblir energieffektiv. Leilighetene ferdigstilles i slutten av november 2023.

Ta en titt i boligvelger for å se ledige leiligheter, eller kontakt megler for en boligprat og avtale visning.
Overtagelse Boligen ferdigstilles senest 15.12.2023. Dette gjelder som en bindende frist iht. bustadoppføringslova for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer. Dersom utomhusarealene ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, er begge partene enige ved signatur kjøpekontrakt at det holdes tilbake et beløp på kr 5000,- pr bolig på oppgjørsmeglers konto frem til overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført. Tilbakehold som vedrører fellesarealer og frigivelse av slike midler håndteres av styret med bindende virkning for kjøper.

Avhengig av årstiden, for eksempel overtakelse på høst/ vinter, er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt først våren året etter.
Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blancoskjøte e.l.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.
Standard Leveransebeskrivelse ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Beliggenhet Norheim Terrasse ligger på vestsiden av Tromsøya, nært sydspissen. Det er adkomst enten fra Tromsø sentrum via Strandvegen og videre over på Kvaløyvegen. Se gjerne kart på våre hjemmesider norheimbolig.no, for nærmere beskrivelse og plassering.
Parkeringsforhold Det medfølger én parkeringsplass i felles garasjeanlegg i byggets underetasje for leiligheter markert i prisliste, parkeringsplassen er inkludert i totalprisen for leiligheten. For de resterende leilighetene, er det mulig å kjøpe ledig parkeringsplass for kr. 300 000. Boliger uten tildelt rett å kjøpe parkeringsplass i felles garasjeanlegg vil kunne få mulighet å kjøpe garasjeplass hvis det oppstår ledig kapasitet. Venteliste vil bli etablert, og eventuell tildeling skjer etter plassering i venteliste.

Det klargjøres for el-bil-lading. Lader inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte seksjonseier.

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter planog bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Det medfølger en sportsbod i fellesanlegg og to sykkelparkeringsplasser per boenhet. Sykkelparkering er under tak i fellesrom.

Selger forbeholder seg retten til endelig organisering av eiendommens uteareal og kjelleranlegg med parkering og boder etc. på den måten som selger anser mest hensiktsmessig. Eksempel på dette er del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en særskilt næringsseksjon. Dette vil skje i seksjoneringsprosessen, som bl.a. styres av offentlige krav.

Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser og boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Det vil bli opparbeidet 4 gjesteparkeringer ved byggets nordlige side.
Oppvarming og ventilasjon Vannbåren fjernvarme i nedfelt konvektor. Elektriske varmekabler på gulv i vindfang og bad.

Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.
Tomt Prosjektet er planlagt med totalt 80 boliger som oppføres på eiendommen gnr 118, bnr 1780 i Tromsø kommune.

Sameiets tomt vil bli seksjonert. Tomteareal er i matrikkelen oppgitt å være 4053 m².

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles garasje og bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.
Sameiet Sameiet er planlagt å bestå av totalt 80 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har "tilknytning til hverandre". Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.
Vei, vann og kloakk Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp.

Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via felles private stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.
Sentrale lover Handelen reguleres av Bustadoppføringsloven.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Norheim Terrasse! (Leilighet 4J-02-S / Bildet er 3D-møblert).
Velkommen til Norheim Terrasse! (Leilighet 4J-02-S / Bildet er 3D-møblert).
Et av Tromsøs mest etterspurte boligprosjekter.
Et av Tromsøs mest etterspurte boligprosjekter.
Her bor du med naturen som nærmeste nabo, et steinkast unna lysløypa, skoler, barnehager og søndagsåpen dagligvarebutikk. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Her bor du med naturen som nærmeste nabo, et steinkast unna lysløypa, skoler, barnehager og søndagsåpen dagligvarebutikk. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Leilighetene har moderne og god nybyggstandard. (Leilighet 4G-06-1 / Bildet er 3D-møblert).
Leilighetene har moderne og god nybyggstandard. (Leilighet 4G-06-1 / Bildet er 3D-møblert).
Her er det bl.a. en-stavs eikeparkett, generøs takhøyde og store vindusflater. (Leilighet 4G-06-1 / Bildet er 3D-møblert).
Her er det bl.a. en-stavs eikeparkett, generøs takhøyde og store vindusflater. (Leilighet 4G-06-1 / Bildet er 3D-møblert).
Naturen med lysløypa i spissen ligger som nærmeste nabo. (Leilighet 3B-01-S-1 / Bildet er 3D-møblert).
Naturen med lysløypa i spissen ligger som nærmeste nabo. (Leilighet 3B-01-S-1 / Bildet er 3D-møblert).
Boligene ferdigstilles i slutten av november, så her kan du ha ny leilighet klar til jul. (Leilighet 4A-03-N / Bildet er 3D-møblert).
Boligene ferdigstilles i slutten av november, så her kan du ha ny leilighet klar til jul. (Leilighet 4A-03-N / Bildet er 3D-møblert).
Alle leilighetene har egen balkong/terrasse.
Alle leilighetene har egen balkong/terrasse.
Området begynner å ta form og her kan du flytte inn i ny leilighet før jul!
Området begynner å ta form og her kan du flytte inn i ny leilighet før jul!
Fasade. Det blir innkjøring til parkeringsanlegg under nordblokka. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Fasade. Det blir innkjøring til parkeringsanlegg under nordblokka. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Kjøkken leveres av den lokale kvalitetsleverandøren Nova.
Kjøkken leveres av den lokale kvalitetsleverandøren Nova.
Lekre, flislagte bad med stort dusjhjørne, vegghengt wc og baderomsinnredning med god oppbevaringsplass.
Lekre, flislagte bad med stort dusjhjørne, vegghengt wc og baderomsinnredning med god oppbevaringsplass.
Soverom. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Soverom. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Soverom. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Soverom. Bildet er en illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
Området rundt boligfeltet framstår naturskjønt og fint med nydelig utsikt.
Området rundt boligfeltet framstår naturskjønt og fint med nydelig utsikt.
Lysløypa starter nærmest utenfor blokka.
Lysløypa starter nærmest utenfor blokka.
Her har du fantastiske turmuligheter, sommer som vinter.
Her har du fantastiske turmuligheter, sommer som vinter.
Populære Bak-Olsen ligger et steinkast unna.
Populære Bak-Olsen ligger et steinkast unna.
Stor og søndagsåpen dagligvarehandel i kort gåavstand fra Norheim Terrasse.
Stor og søndagsåpen dagligvarehandel i kort gåavstand fra Norheim Terrasse.
Fagereng skole ligger også i nærheten.
Fagereng skole ligger også i nærheten.
Buss rute nr 34 og 33 stopper i området og tar deg direkte til Giæverbukta (ca 8 min), UiT/UNN (ca 15 min) og sentrum (ca 10 min).
Buss rute nr 34 og 33 stopper i området og tar deg direkte til Giæverbukta (ca 8 min), UiT/UNN (ca 15 min) og sentrum (ca 10 min).
Velkjente rekreasjonsområder som Telegrafbukta ligger en kort spasertur unna.
Velkjente rekreasjonsområder som Telegrafbukta ligger en kort spasertur unna.
Her er det både bade- og hyggemuligheter!
Her er det både bade- og hyggemuligheter!
Nærområdet byr på flere samlingsplasser, både for store og for små.
Nærområdet byr på flere samlingsplasser, både for store og for små.
En kort sykkeltur unna finnes også Jekta Storsenter som har alt man trenger til både hverdag og helg.
En kort sykkeltur unna finnes også Jekta Storsenter som har alt man trenger til både hverdag og helg.