Ullstindvegen Tomt

Krokelvdalen

Soverom
Størrelse
Prisantydning
550 000,-
Prisantydning: 550 000,-
Boligtype: Annet fritid

Se full beskrivelse

Eiendom Ullstindvegen Tomt
9022 Krokelvdalen
Oppdragsnummer 52-23-0204
Totalvurdering Fin utsiktstomt i Tønsvika!

Tomta ligger i et populært område for fritidsboliger, hvor det er flere bygninger i nærheten. Det er relativt kort avstand til Tromsø (ca. 30 min kjøring). Beliggenhet nær sjøen, med uhindret utsikt til sjøen. Det er kort avstand til en rekke naturområder med mange muligheter for rekreasjoner og turer.

Tomta er på 407 kvm.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund!
Matrikkel Gnr. 9 bnr. 17 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomta er plassert i område populært for fritidsbebyggelse. Flere bygninger i nærheten. Det er kort veg til populære turområder og skiløyper. Fra eiendommen er det gangavstand til flere fiskevann og turmål. Eiendommen er plassert på nedsiden av fylkesveg, mellom vegen og sjøen. Noe som gir mulighet for meget god utsikt over sjøen. Det er kort veg til muligheter for oppstilling av kjøretøy. Området er vurdert som attraktivt for fritidsbebyggelse.
Adkomst Adkomst via offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Fin utsiktstomt i Tønsvika. Det er ikke faresoner for skred med årlig sannsynlighet høyere enn 1/1000. Tomta tilfredsstiller dermed dagens krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S1 og S2. Skogen i skredbanen og nordøst for utløsningsområdet for snøskred er en forutsetning for vurderingen. Tomta ligger innenfor en veistrekning som tidvis er stengt på grunn av ras og/eller rasfare. Det er kommunen som avgjør om det tillates bygging innenfor slike strekninger, sannsynligvis med støtte fra Statens vegvesen som sektormyndighet. Statens vegvesen har utarbeidet alternativer til permanente sikringsløsninger, og tatt i bruk midlertidige sikringsløsninger, langs den aktuelle veistrekningen.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Tomten Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er flere kilder til vann i området, og etablering av brønn med vann av høy kvalitet er vurdert som mulig.
Løsninger for avløp er mulig gjennom systemer som ikke er avhengig av føringer til avløp.
Det går strømledninger forbi eiendommen. Tilknytting av strøm er antatt som nokså enkel å få gjennomført som følger av allerede eksisterende kabelføringer på tomt/ i nærhet av tomt.
Regulering Eiendommen er regulert til LNRF i kommuneplanens arealdel, datert 29.03.2017.

Boligen er registrert å ligge innenfor faresone for ras og skred.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 550 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 690,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1992/12844-2/97ERKLÆRING/AVTALE
20.10.1992
Bestemmelse om bruksrett for Tor Edm.Robertsen med fam.

1992/12844-3/97ERKLÆRING/AVTALE
20.10.1992
Bestemmelse om bruksrett for Per Arne Robertsen m/fam.

1992/12844-4/97BEST. OM ADKOMSTRETT
20.10.1992
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Matrikkelrapport
Eiendomsrapport
Kommuneplan
Planbestemmelser
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Det er konkludert med at tomta tilfredsstiller dagens sikkerthetskrav mot skred, men tomta ligger i en fjellside med velkjent snøskredhistorikk som muligens kompliserer utbygging.

Det er historisk areal som er benyttet for utregnelsen av tomteareal.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
798_388800617
798_388800617
Tomt
Tomt
Grunnkart
Grunnkart