Fjordvegen 102

Kvaløya

Soverom
Størrelse
Prisantydning
550 000,-
Prisantydning: 550 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Fjordvegen 102
9107 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-22-0071
Totalvurdering Flott tomt på 559 kvm med en naturskjønn beliggenhet nært sjøen i Kaldfjord!

Fra tomta er det gangavstand til flotte turmuligheter, Eide handel, barnehager og skole. Ca. 13 minutters kjøretur fra Langnes Handelspark hvor du finner de fleste fasiliteter som kjøpesenter, restaurant, kafé, treningssenter mm.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund.
Matrikkel Gnr. 88 bnr. 170 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomta har en flott beliggenhet på Kvaløya med kort avstand til dagligvare, barnehager og skoler. Ca. 10 minutters kjøretur til bysentrum hvor du finner de fleste fasiliteter.
Adkomst Adkomst fra offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Denne tomten ligger i et område med vanlig konsesjonsgrense. Tomten er ikke større enn 2 mål og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova. Det kreves derfor kun egenerklæring om konsesjonsfrihet påført samtykke fra kommunen for å få overført hjemmelen til kjøper.

Det er ikke gjort grunnundersøkelser av tomten, som i dag kan betegnes som en råtomt bestående av jord og stein. Tomten selges som selveiertomt, og tomten er ikke opparbeidet eller byggesøkt. Kjøper står fritt til å velge entreprenør og leverandører.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Byggeår
Areal
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Tomten Areal: 559 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Gnr/Bnr: 88/170: Eiendommen er regulert til LNRF tiltak for stedb.næring, jfr. kommuneplan datert 29.03.2017.
Gnr/Bnr 88/741: Eiendommen er regulert til LNRF tiltak for stedb.næring, jfr. kommuneplan datert 29.03.2017.

Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.

Det er registrert pågående regulering i området.

Hensynssoner som er registrert på eiendommen:
Faresone Radon H330_1 0142
Båndleggingssone Båndlegging, regulering pbl H710_F7 0142
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 550 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Det er ikke registrert heftelser på eiendommen.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Eiendomsrapport
Grunnkart
Kommuneplan
Pågående regulering
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Visning:

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Fjordvegen 102 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Robin C. Lund!
Velkommen til Fjordvegen 102 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Robin C. Lund!
Flott tomt på 559 kvm!
Flott tomt på 559 kvm!
Tomten ligger i et fantastisk område i Kaldfjord med nydelig sjøutsikt
Tomten ligger i et fantastisk område i Kaldfjord med nydelig sjøutsikt
Herfra er det gangavstand til Eide handel, skoler og barnehager. Ca. 10 miuntters kjøretur til Tromsø sentrum hvor en finner de fleste fasiliteter!
Herfra er det gangavstand til Eide handel, skoler og barnehager. Ca. 10 miuntters kjøretur til Tromsø sentrum hvor en finner de fleste fasiliteter!